บริการค้นหา นักวิจัย

พิมพ์ ผลงานวิจัย


ขณะนี้จำนวนผู้ online: 24 คน
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น  20286  คน
จำนวนสมาชิกใหม่เดือนนี้  87 คน
จำนวนผู้สมัครสมาชิกวันนี้  0 คน
จำนวนผู้เข้าใช้งานเดือนนี้ 6840 ครั้ง
จำนวนสมาชิกระดับ  Platinum:  143  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Gold:  487  คน
จำนวนสมาชิกระดับ  Silver:  19656  คน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำข้อมูลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ออกมาใช้งานได้ทันที ในกรณีที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเมนู 'สมัคร' ตรงเมนูบาร์ด้านบนเพื่อขอใช้บริการ BIODATA ได้ทันที

Username: Password:  
   


 

ข่าวสาร Biodata

 ดาวน์โหลด

สาร biodata ฉบับที่ 178

โดยจิรภัทร ศรัทธาธรรมกุล

เว็บมาสเตอร์ สกว.

เรียนสมาชิก biodata ทุกท่าน  อย่าลืมนะครับ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันสุดท้ายสำหรับการ update ข้อมูลของท่านในฐานข้อมูล biodata เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอโครงการทุน Mag ประจำปี 2554 สำหรับผู้ที่สนใจทุนดังกล่าว อย่าลืมตรวจสอบ และ update ข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันนะครับ

สัปดาห์นี้โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (Small Project on Rubber: SPR) ปี 2554 และโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (Medium-Size Projects on Rubber; MPR) ปี 2554 สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณามีดังต่อไปนี้ครับ

เอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) ที่ผ่านการพิจารณา มีจำนวน 36 โครงการ ดังนี้

 

 

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1.

การวิเคราะห์โปรตีนภูมิแพ้ในน้ำยางโปรตีนต่ำ

ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

2.

การใช้น้ำยางข้นเป็นตัวเชื่อมประสานสำหรับการผลิตภาชนะดินไม่เผา

ดร.นภัสถ์ จันทร์มี

3.

การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมในฟองน้ำยางธรรมชาติ

.ดริญญา มูลชัย

4.

ศึกษาผลของการใช้น้ำมันปาล์มเป็นสารกระตุ้นในยางธรรมชาติผสมเขม่าดำ

.ศิวโรฒ บุญราศรี

5.

การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตสารยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางดิบโดยชีววิธี

.ดร.สายสมร ลำยอง

6.

ศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของ     ต้นยางพารา (Hevea brasiliensis) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา

7.

การทดสอบความสามารถของ chitinase จากน้ำยางพาราในการยับยั้งการเจริญของยีสต์ Malassezia ที่เป็นสาเหตุของการเกิดรังแค เพื่อประยุกต์ใช้ในแชมพูขจัดรังแค

.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา

8.

การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการตลาดของยางพาราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาผู้ผลิตยางพาราใน อ.พาน จ.เชียงราย

ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

9.

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในรูปแบบเครือข่ายคุณภาพการผลิตยางพารา กรณีศึกษา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร

 

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

10.

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ nano natural Schiff bases ในการต้านเชื้อราของกระบวนการผลิตยางแผ่น

ดร.สมหมาย ปะติตังโข

11.

การศึกษาสารละลายไคโทซานสำหรับใช้เป็นสารช่วยให้ยางจับตัวและสารยับยั้งการเกิดเชื้อราในการผลิตยางแผ่น

 

.สายัญ พันธ์สมบูรณ์

12.

การใช้พลังงานจากเตาชีวมวลใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการอบแห้งยางพารา

.คมศักดิ์ หารไชย

13.

การตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในเนื้อยางพาราก้อนถ้วย

.อำนวย เรืองวารี

14.

การพัฒนาแผ่นบุผนังป้องกันเสียงจากยางธรรมชาติผสมเศษผลิตภัณฑ์พลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตท

ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร

15.

การพัฒนาสูตรมอร์ต้าผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมประสานรอยร้าวในคลองส่งน้ำชลประทาน

.พีรวัฒน์ ปลาเงิน

16.

การสังเคราะห์สารเซลลูโลสอีเทอร์เพื่อใช้ในการครีมหางน้ำยาง: ผลของพืชที่ใช้เป็นสารตั้งต้น

.ชิดชนน์ สารรักษ์

17.

โฟมยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยสารประกอบเซรามิกส์ชนิดแคลเซียมจากเปลือกไข่

ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์

18.

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุความล้าของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์

19.

การผลิตยางธรรมชาตินำไฟฟ้าจากผงกราไฟต์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมหลอมโลหะ

 

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ

20.

ผลการต้านแบคทีเรียของวัสดุลูกผสมของอนุภาคยางธรรมชาติเคลือบด้วยซิลิกาและไทเทเนียมไดออกไซด์

ดร.คุณากร ภู่จินดา

21.

การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของคอมโพสิทยางธรรมชาติและโปรตีนในการใช้เป็นวัสดุปิดแผล

.วนิดา วัฒนการุณ

22.

การวิเคราะห์คุณภาพไม้ยางพาราในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา โดยวิธีการประมวลผลภาพ

.เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์

23.

การจำลองแบบและหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องรมควันยางแผ่นโดยใช้วิธีวิจัยเชิงบูรณาการ: การศึกษาเชิงคำนวณ สร้างระบบในห้องปฏิบัติการและพัฒนาซอฟท์แวร์

รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

24.

การเพิ่มความเข้ากันได้ของยางธรรมชาติผสมไคโตซานโดยใช้เทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอร์ไรเซชั่น

.ศศินันท์ ทองมาก

25.

แนวทางการพัฒนายางประหยัดพลังงานจากยางธรรมชาติความหนืดต่ำซิลิกามาสเตอร์แบทช์

.จุฑาทิพย์ อาจชมภู

26.

การอัดยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของไม้ยางพารา 3

ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง

 

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

27.

การนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางอิปอกซิไดส์กับพอลิเอทธิลีนออกไซด์

ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

28.

การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ

ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน์

29.

การพัฒนาระบบเติมฟองอากาศระดับไมครอนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

 

ดร.ชยุต นันทดุสิต

30.

การศึกษาความเป็นไปได้ของการแยกแมกนีเซียมออกจากน้ำยางสดโดยผ่านกระบวนการดูดซับด้วยเรซิน

ดร.วิรัช ทวีปรีดา

31.

อิฐบล็อกตัวหนอนจากน้ำยางธรรมชาติ

.สุรศักดิ์ เทพทอง

32.

การกำจัดกากขี้แป้งจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

.ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ

33.

การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยผสมกากขี้แป้งของขบวนการผลิตน้ำยางข้นและมูลแพะเพื่อสนับสนุนการเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมัน

.ยะโก๊ะ ขาเร็มดาเบะ

34.

การศึกษาชนิดของไส้เดือนดินที่สามารถย่อยสลายกากขี้แป้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำยางข้น

.สะอาด อาแซ

35.

การผลิตผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นเหม็นในยางก้อน

ดร.ศันสนีย์ ชวนะกุล

36.

เปรียบเทียบความแม่นยำในการหาเปอร์เซ็นต์ของเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดโดยวิธีเมโทรแลกและวิธีหาค่าความขุ่น

ผศ.ผกากรอง นามเสน

 เอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (MPR) ที่ผ่านการพิจารณา มีจำนวน 6 โครงการดังนี้

 

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1.

การพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองอย่างง่ายเพื่อหาสารพิษที่ถูกชะออกมาจากถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหาร

รศ.ดร..สพ.บรรจง วิทยวีรศักดิ์

2.

การพัฒนาคุณลักษณะและสมบัติของเฝือกโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม

ดร.ศักดิพล เทียนเสม

3.

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ชนิดกรดจากยางล้อรถยนต์เสื่อมสภาพ

ผศ.ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย

4.

การพัฒนาสมบัติทางกลของยางคอมโพสิตในรูปลาเท็กซ์จากน้ำยางโปรตีนต่ำ

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์

5.

ปัจจัยที่มีผลในการเตรียมน้ำยางธรรมชาติผสมน้ำยางเอสบีอาร์ต่อพลังงานในการแปรรูปและสมบัติการใช้งาน

ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย

6.

การพัฒนากระบวนการนำยางเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ที่ผ่านการวัลคาไนเซชันกลับมาใช้งานใหม่และเหมาะสมในทางอุตสาหกรรม

ดร.กานต์ธิดาพร วัฒนกุล

 เอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) ที่ผ่านการพิจารณาเห็นควรให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มรูป เพื่อขอรับทุนวิจัยโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (MPR) มีจำนวน 2 โครงการดังนี้

 

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1.

การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ฟอสเฟตในน้ำยาง

ดร.รจนา บุระคำ

2.

ต้นแบบยางทางทันตกรรมเพื่อทำความสะอาดเหงือก

ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย

 เอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (MPR) ที่ผ่านการพิจารณาเห็นควรให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มรูป เพื่อขอรับทุนวิจัยโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (SPR) มีจำนวน 7 โครงการดังนี้

 

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1.

การศึกษาเปรียบเทียบการให้กลิ่นหอมระหว่างกลิ่นสังเคราะห์กับกลิ่นจากพืชประเภทไม้หอมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ Natural Rubber Band Exercise

นายศุภัสชกรณ์ หลิมเฮงฮะ

2.

การ เคลือบไคโดซานบนพื้นผิวแผ่นฟิล์มถุงมือผ่าตัดยางธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงด้วย เทคนิคพลาสม่าแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้าน เชื้อแบคทีเรียและลดอัตราเสี่ยงในการแพ้ยาง

รศ.ดร.รัตนา รุจิรวนิช

3.

ตัวแบบสมการหลายชั้นของต้นทุนและรายได้จากการผลิตยางพารา กรณีศึกษาอำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ดร.วรางคณา กีรติวิบูลย์

4.

การเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการผลิตของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่นด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

5.

การใช้น้ำยางพาราผสมสีอินทรีย์ในการพิมพ์บนฟิล์มพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สุชาปา เนตรประดิษฐ์

6.

การใช้น้ำยางพาราผสมน้ำมันหอมระเหยพัฒนาสารเคลือบบรรจุภัณฑ์กล่องป้องกันแมลง

ผศ.พงษ์ยุทธ์ จั่นทอง

7.

การพัฒนาสมบัติการยึดเกาะของผลิตภัณฑ์ยางในกระบวนการขึ้นรูปแบบ  โอเวอร์โมล

ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์

 ท่านสามารถดูประกาศผลการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการฉบับเต็มได้ที่ ประกาศผลการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (Small Project on Rubber: SPR) ปี 2554  และประกาศผลการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) โครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (Medium-Size Projects on Rubber; MPR) ปี 2554 ในปิดท้ายสาร biodata ครับ

                และสำหรับสารคดี โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางประจำสัปดาห์นี้ ที่ผมได้นำขึ้นเว็บไซต์ สกว. ให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด มีดังนี้ครับ

1.     โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตอน เครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ ต.ดอนคลัง (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา ดอนคลัง จังหวัดราชบุรี) รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

2.     โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตอน โบสถ์มหาอุตตม์หนึ่งในสยาม (โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร) รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

3.     โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตอน ปลาม้าความมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำท่าจีน (โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรี) รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

4.     โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตอน ปูนแดงราชบุรี (โรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี) รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

5.     โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตอน พันท้ายนรสิงห์ในโลกทัศน์ของคนตำบลพันท้ายนรสิงห์ (โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร) รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

6.     โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตอน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไทยทรงดำ (บ้านดอนทอง) (โรงเรียนวัดตะโกสูง จังหวัดนครปฐม) รับชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่

                 ปิดท้ายสาร biodata ฉบับนี้กับข่าวที่น่าสนใจดังนี้

1.       จุลสาร TRF Policy Brief ฉบับที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2553 เรื่อง การนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านจะสามารถแก้ปัญหาแรงงานในภาวะสังคมผู้สูงอายุได้หรือไม่?สามารถอ่านเนื้อหาและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://prp.trf.or.th

2.       โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) โครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (Medium-Size Projects on Rubber; MPR) ปี 2554 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

3.       โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศผลการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (Small Project on Rubber: SPR) ปี 2554 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

4.       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2554 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

5.       The Second International Conference of Thai Society for Transportation & Traffic Studies 2011 (TSTS 2011) "SUFFICIENCY TRANSPORT" 14 - 15 October 2011 Jomtien Thani Hotel, Pattaya, Thailand (More Information)

6.       คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครอาจารย์ประจำ ม. ธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) วุฒิ ป.เอก Food Science หรือสาขาใกล้เคียง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 - 12 พฤษภาคม 2554 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

7.       International Conference: The Role of Agriculture and Natural Resources on Global Change during November 7-9, 2011 at Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai (More Information)

 พบเรื่องราวดี ๆ และข่าวสารที่น่าสนใจในฉบับหน้า สวัสดีครับ

26 กุมภาพันธ์ 2554
http://biodata.trf.or.th

ข่าวสารทุนวิจัย สกว.

           1. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครทุนได้ภายในวันที่ 10 .. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับ สกว.

           1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 "ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง"  23-24 ม.ค. 2557 ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับบทความวิชาการจนถึงวันที่ 15 .ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           2. โครงการวิจัย การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 ที่อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น

           1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่11 ก้าวไกลไปกับวิทยาศาสตร์  ก้าวสู่ AEC “Forward into the Future of the AEC with Science” วันที่  27  ก.ย.  2556 ณ อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติ


           2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งอาจารย์สาขาเคมี เน้นเคมีอนินทรีย์ จำนวน อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           3. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           4. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           5. คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล ในตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน อัตรา สมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 30 ก.ย. พ.ศ.2556 หรือส่งทางไปรษณีย์  ายในวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           6. การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง Roles of Public Health Sciences Towards ASEAN Economic Community วันที่ ต.ค. 56 ณ โรงแรมนารายณ์  ถนนสีลม กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม


           7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ICOMOS THAILAND 2013 หัวข้อ มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน” ระหว่างวันที่ 15 -19 ต.ค. 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           8. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference" (TSB 2013) ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           9. ประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยขึ้น จำนวน โครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม


           10. ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม เรื่อง เวชพันธุศาสตร์ (Genetic Medicine) ในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม


           11. The Tenth International Symposium on Natural Language Processing (SNLP-2013) October 28-30, 2013, Phuket, Thailand  More Information


           12. Chula International Workshop "Protein Expression & Purification Strategies" (PEP 2013) Faculty of Medicine Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 28 October - 1 November 2013 More Information


           13. The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS 2013), October 31, 2013 – November 02, 2013, Phuket, Thailand More Information


           14. 4th International Conference on Language and Education "Multilingual Education for All in Asia and the Pacific: Policies, Practices and Processes" 6-8 November 2013, Imperial Queen's Park Hotel, Bangkok More Information


           15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ วันที่ 13 - 15 พ.ย. 2556 ณ โรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติ


           16. การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Symposium on Mechanical - Industrial Engineering, and Robotics 2013 Muroran Institute of Technology - Chiang Mai University 15-16 November, 2013 at โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           17. International Conference on Languages 2013 (ICL2013) November 16-17, 2013 Boat Lagoon Resort, Phuket, Thailand More Information


           18. งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Tourism and Culture in Asia วันที่ 17-18 พ.ย. 2556 ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           19. International Conference The 4th Education for Rural Transformation (ERT) International Symposium 2013 on “Research-Based Evidence of Good Practice” Bangkok, Thailand 18th-20th November 2013 More Information


           20. The First Conference of the Asia-Pacific Society for Agricultural and Food Ethics (APSAFE2013), 28-30 November 2013, Chulalongkorn University More Information


           21. งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8"เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" และ The Sixth International Fisheries Conference ระหว่างวันที่ 4-6 .ค. 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายละเอียดเพิ่มเติม


           22. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 10 - 13 December 2013 Bangkok, Thailand More Information


           23. การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience : 50th Chiang Mai University Anniversary  ระหว่างวันที่ 6-ก.พ. 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           24. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 (CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2014) วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด รายละเอียดเพิ่มเติม


           25. the 5th KKU International Engineering Conference 2014 (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges”, March 27-29, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand More Information


           26. The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014 “Bridging ASEAN Biochemical Research Communities” April 2-3, 2014 Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand More Information


           27. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2014) ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร เปิดรับบทความวิชาการภายในวันที่ 15 ต.ค. 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม


           28. การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Current Drug Development International Conference 2014 ระหว่างวันที่ 1-3 พ.ค.  2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติม


           29. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health and Beauty (NATPRO 5)” ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ค. 255ณ Moevenpick resort & spa Karon beach Phuket จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติม